Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Qui som:

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és una corporació de dret públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que constitueix l’òrgan superior representatiu i executiu dels col·legis d’enginyers tècnics industrials de Catalunya.

Es va constituir quan, pel Decret 293/1995 de 7 de novembre, publicat en el DOCG de 22.11.95, es va aprovar la segregació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya en els sis col·legis actuals.

El Consell es regeix pels Estatuts, pel Codi deontològic i per la Llei de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya.
Està integrat pels degans de la totalitat dels col·legis d’enginyers tècnics industrials de Catalunya i per un conseller designat pel mateix Consell, que posseeix el càrrec de secretari.

El domicili social del Consell és:
Carrer Consell de Cent, 365 · 08009 Barcelona.

Tel.: 934 67 65 82
ccetic@ccetic.cat

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú