Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Què fem:

Feu clic en les següents categories per ampliar-ne el seu contingut:

FUNCIONS:

Les funcions més rellevants del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya són:

- Exercir la representació i la defensa generals de la professió i la coordinació dels col·legis professionals que l'integren.

- Aprovar un Codi deontològic únic aplicable a tots els col·legiats dels Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

- Informar sobre els projectes normatius que hagin d'afectar directa o indirectament a l'exercici professional o en matèries pròpies del contingut de la professió.

- Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que, amb relació a la professió d'enginyer tècnic industrial, tinguin per objecte la formació professional, la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l'ocupació i altres actuacions convenients, i establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb l'administració i les institucions o entitats que correspongui.

- Vetllar pel prestigi de la professió de pèrit, d'enginyer tècnic industrial així com de les noves titulacions de grau en l'àmbit industrial de la enginyeria.

- Convocar i celebrar congressos, jornades, i qualsevol tipus d'actes relacionats amb l'exercici de l'enginyeria a Catalunya.

- Portar un registre de sancions que afectin col·legiats dels col·legis catalans.

- Impedir, pels mitjans legals adients, l'intrusisme i la clandestinitat en l'exercici professional, sense perjudici de la iniciativa i competència de cada col·legi.

- Impedir i perseguir la competència il·lícita i vetllar per la plena efectivitat de les disposicions que regulen les incompatibilitats en l'exercici de l'enginyeria tècnica industrial.

- Designar representants de l'enginyeria tècnica industrial per participar en els consells i organismes consultius de l'administració.

- Relacionar-se amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius, i amb l'Administració del Estat, comunitats autònomes, administracions locals i la Unió Europea en els aspectes que tinguin competència en la professió.

Tornar a l'inici superior TAULES CONSULTIVES:

El Consell participa en diferents espais de diàleg i intercanvi entre el món professional i les diferents administracions dels àmbits autonòmic, així com també el món empresarial.

Entre aquests espais, hi ha les taules consultives de compliment normatiu que són un marc permanent de trobada de diferents institucions i entitats que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència de totes les parts que hi participen en matèries com la seguretat industrial i la seguretat contra incendis. D’aquesta manera, milloren les relacions entre les institucions i entitats esmentades i s’hi manté una col·laboració regular.

Pel que fa a les taules consultives, els àmbits de col·laboració són els següents:

- l’anàlisi de les normes vigents en matèries de protecció contra incendis i d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament.

- l’estudi i la proposta de millores que es puguin incorporar als projectes de disposicions generals sobre aquestes matèries.

- la formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament dels projectes tècnics.

- la difusió dels documents que recullin els criteris consensuats de temes concrets de les normatives de protecció contra incendis i d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament.

En aquestes taules hi participen tècnics de les diferents administracions dels àmbits autonòmic, de les entitats col·laboradores de l’Administració, dels col·lectius professionals dels àmbits de l’enginyeria i de l’arquitectura, així com del món empresarial.

Per part del Consell hi participen membres dels diferents col·legis d’enginyers tècnics de Catalunya.

Els integrants de les taules es reuneixen de forma periòdica, tenen una secretaria rotativa que convoca les reunions amb el pla de treball corresponent. Igualment redacta les actes i les distribueix entre els membres de la taula.

Els temes per analitzar i debatre a les reunions són aportats per tots els membres i la taula determina la prioritat del seu tractament.

Les persones col·legiades que vulguin transmetre algun comentari, suggeriment o incidència sobre aquests temes, poden fer-ho a través del seu col·legi.

Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis:

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI) es va constituir a Barcelona el 6 de novembre de 2001 i està formada per tècnics qualificats de les entitats següents:

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya
- Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquesta Taula és homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics.

La documentació consensuada per la Taula es pot consultar al web del Departament d’Interior dedicat a la Prevenció d’incendis en edificis, locals públics i indústries: Criteris d’aplicació de la normativa.

En aquest web, Prevenció d'incendis en edificis, locals públics i indústries, també es pot accedir als apartats següents:
- Què és la prevenció? (concepte)
- Compliment normatiu (legislació d’aplicació i accés als documents legals)
- Avaluació d’activitats existents (informació sobre els controls periòdics, el procediment d’adequació i consultes sobre aquest procediment)
- Criteris d’aplicació de la normativa (documents de la TINSCI i especificacions tècniques)
- Consultes (accés al servei de consultes del Departament en aquest àmbit i a les llistes de les resoltes que s’hi hagin publicat)

Taula Consultiva d’Interpretació de Normativa d’Instal·lacions d’Energia:

El 22 de juliol de 2003, va tenir lloc la primera reunió de la Taula Consultiva d’Interpretació de Normativa d’Instal·lacions d’Energia (TC-IE).

Aquesta taula, que es reuneix periòdicament cada tres mesos, està formada per representants de les entitats següents:

- Associació de Fabricants de Material Elèctric (AFME)
- Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
- Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
- Direcció General d’Energia i Mines
- ECA, Entitat Col·laboradora de l’Administració, SAU
- Federació Catalana d’Instal·ladors (FERCA)
- ICICT, SA

L’objectiu principal de la TC-IE és debatre els problemes d’aplicació de les normatives i protocols vigents a les instal·lacions d’energia (instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, etc.) i proposar-ne solucions per facilitar la tasca dels projectistes i donar-los a conèixer els protocols i les directrius marcades des de l’Administració perquè les tinguin en compte en la redacció dels projectes així com la dels tècnics de l’Administració i de les empreses d’inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya que realitzen les inspeccions de les instal·lacions esmentades.

Un dels compromisos dels membres d’aquesta Taula és fer difusió dels continguts i les conclusions que s’hi tracten entre els seus col·lectius professionals: els col·legiats del COAC, dels col·legis d’enginyers tècnics industrials que integren del Consell i del COEIC, el personal de les EIC, els de les empreses instal·ladores i el de l’Administració autonòmica. Així mateix, l’Administració procurarà donar format normatiu general als continguts i les conclusions de la TC-IE en els supòsits en què ho consideri convenient.

Les consultes tractades a la Taula i aprovades per la Direcció General d’Energia i Mines es poden consultar al web dedicat als Criteris sobre l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Tornar a l'inici superior

GRUPS DE TREBALL:

Un altre espai de trobada, és el grup de treball de guions de continguts mínims per a projectes d’instal·lacions industrials.

A Catalunya, per legalitzar les instal·lacions industrials sotmeses als diferents reglaments de seguretat s’han de realitzar una sèrie d’inspeccions i controls. Aquest procés, que funciona des de fa temps, el fan les entitats ECA, SA i ICICT, SA.

L’any 2000, es va iniciar un procés de col·laboració en què hi participen el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya, a més del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i les entitats d’inspecció i control esmentades. Aquesta col·laboració consisteix en una sèrie de trobades periòdiques entre els representants i els interlocutors d’aquestes entitats amb la intenció de millorar els processos d’inspecció sobre la seguretat que afecten els projectes i les instal·lacions.

Una de les iniciatives sorgides d’aquestes reunions ha estat la d’elaborar uns guions dels continguts mínims dels projectes d’instal·lacions industrials i, d’aquesta manera, facilitar la feina dels professionals a l’hora de realitzar els projectes. Els documents elaborats i aprovats es van publicant a l’apartat de Publicacions.

Tornar a l'inici superior

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú